Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. "Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd zowel in Nederland als daarbuiten, die direct en/of indirect zijn gelieerd met Mammoet Holding B.V., een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, met plaats van vestiging en kantoor in Nederland, en iedere afzonderlijke vennootschap die tot die groep behoort.

b. "Mammoet": de vennootschap, behorende tot de Mammoet Groep, die een overeenkomst sluit met Koper, of die voornemens is zulks te doen;

c. "Koper": elke natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met Mammoet een overeenkomst heeft gesloten of die met Mammoet een Overeenkomst wenst te sluiten;

d. "Overeenkomst": een overeenkomst voor de verkoop en levering van Producten en het verrichten van diensten door Mammoet aan de Koper.

e. "Producten": alle producten die Mammoet aanbiedt, verkoopt of levert aan de Koper of heeft aangeboden, verkocht of geleverd.

f. "Verkoopvoorwaarden": deze algemene verkoopvoorwaarden

g. “Consumentenkoop”: een Overeenkomst in de zin van deze Verkoopvoorwaarden die wordt gesloten tussen Mammoet en een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

1.2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Mammoet zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.3. Door acceptatie van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden.

 

2. UITSLUITING PRECENTWERKING

2.1. Wanneer door Mammoet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. De Koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Mammoet deze voorwaarden niet, op een andere manier of soepel toepast. Afwijking van deze Voorwaarden kan enkel schriftelijk overeen worden gekomen.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1. Geen enkele aanbieding is bindend met betrekking tot inhoud, uitvoering, levertijden, beschikbaarheid en dergelijke, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld door Mammoet

3.2. Mammoet is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mammoet dit mee binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

4. PRIJZEN / VERZENDKOSTEN

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW (bij aflevering binnen Nederland) en exclusief handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

5. BETALING

5.1. Betaling dient als vooruitbetaling te geschieden voorafgaande aan aflevering van de Producten. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan betaling ook achteraf, binnen 30 dagen na factuurdatum, plaatsvinden.

5.2. Koper kan zich niet op enige inhouding, korting, of opschorting beroepen.

5.3. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

5.4. Indien betaling niet geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn is Koper vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden.

5.5. Indien betaling plaatsvindt na telefonische of schriftelijke aanmaning, waaronder maar niet beperkt tot aanmaning per e-mail, door Mammoet is Koper een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd.

5.6. Indien de Koper niet binnen de bij aanmaning gestelde termijn de betaling heeft verricht en Mammoet deze heeft ontvangen, dient Koper naast de in artikel 5.5 genoemde administratiekosten alle kosten, waaronder de gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen die gepaard gaan met het incasseren van de vordering. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de totaalvordering van Mammoet, onverminderd de bevoegdheid van Mammoet om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.

5.7. Door de Koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde interesten en/of kosten en daarna tot voldoening van openstaande rekeningen, te beginnen met de langst openstaande schulden.

 

6. LEVERING

6.1. Mammoet zal de door haar schriftelijk geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal dit worden vermeld op de websites van Mammoet.

6.2. Levering van de Bestelling geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Bestelling gereed is voor verzending aan Koper. Levering vindt slechts plaats na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat achteraf zal worden betaald.

6.3. De door Mammoet opgegeven afleveringstijden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

7. OVERMACHT

7.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mammoet ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mammoet gehouden is tot vergoeding van enige schade.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mammoet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. De geleverde Producten blijven eigendom van Mammoet totdat alle vorderingen van Mammoet op Koper, inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke incassokosten volledig zijn betaald en ontvangen. Het risico gaat over op het moment van levering van de bestelling conform het bepaalde in artikel 6.2.

8.2. Indien sprake is van Consumentenkoop gaat in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 het risico gaat over op het moment van aflevering van de Producten.

 

9. RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de afgeleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.

9.2. Indien de Koper ontdekt dat de Bestelling niet voldoet aan de overeenkomst dient hij Mammoet hiervan binnen acht (8) dagen op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Koper zich er niet meer op kan beroepen dat de afgeleverde Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.

9.3. Indien is aangetoond door de Koper dat de bestelling niet aan de Overeenkomst beantwoord, heeft de Koper recht op herstel of vervanging van de afgeleverde Producten, zulks naar keuze van Mammoet.

9.4. In geval van Consumentenkoop gedaan via de websites van Mammoet is Koper gerechtigd gedurende veertien (14) werkdagen na aflevering van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hiertoe dient de Koper de bestelling aan Mammoet terug te zenden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de bestelling zich bevindt in de staat waarin deze door de Koper is ontvangen en zich in de originele verpakking bevindt. De kosten voor het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Koper. Mammoet zal slechts verplicht zijn de betaling te retourneren minus de handelings en verzendkosten en alle overige aantoonbare kosten gemaakt.

9.5. Mammoet is nimmer aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en/of voor enige andere gevolgschade en/of economisch en/of indirect verlies of schade en/of voor meervoudige schade.

 

10. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Mammoet geleverde producten worden door Koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

10.2. Mammoet garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG-Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden.

11.3. Alle geschillen die ontstaan in verband met de bestelling en/of Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam, Nederland.

 

12. DIVERSEN

12.1. Indien enige bepaling of enig onderdeel van de deze Verkoopvoorwaarden of een overeenkomst nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft hetgeen verdere strekking. Alle zodanige nietige of onuitvoerbare onderdelen van de overeenkomst of van de Verkoopvoorwaarden zullen worden vervangen (of geacht worden te zijn vervangen) door bepalingen, die noch nietig noch onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en/of onuitvoerbare bepalingen, in aanmerking nemende de bedoelingen van de overeenkomst en van de Verkoopvoorwaarden en van de desbetreffende bepalingen.

12.2. Mammoet is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De Koper zal geacht worden iedere wijziging te hebben geaccepteerd als de Koper geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen één of meerdere van de wijzigingen binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving door Mammoet van de wijzigingen op de website.

12.3. Mammoet is niet aansprakelijk is voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Mammoet , dan wel tussen Mammoet en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Mammoet is Mammoet niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mammoet.

12.4. Deze Verkoopvoorwaarden worden door Mammoet op verzoek van Koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen op onder andere www.mammoet.com.

Mammoet Store-Subfooter - banner

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen